Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΣΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ

Κατατέθηκε σήμερα (περί ώρα 4,15 μμ.) ενώπιον του Προέδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου, Σεβ. κ. Ιερόθεου Βλάχου, η ακόλουθη  ΕΝΣΤΑΣΗ. Παρά την προσπάθεια του παρόντος συνηγόρου κ. Χάρη Φαρμάκη, ώστε να παραλάβει ένα αντίγραφό της, ως "παρελήφθη όμοιο, "το "δικαστήριο", αρνήθηκε παντελώς, να υπογράψει ότι την παρέλαβε! Μετά το γεγονός αυτό, συνήγορος και κατηγορούμενος, απεχώρησαν της διαδικασίας, επιφυλασσόμενοι γιά την νομιμότητα της όλης διαδικασίας.

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΕΝΣΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ

Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

Του  Ιγνατίου Σταυροπούλου, (κατά κόσμο Πλάτων Απόστολος) του Σπυρίδωνος, κατοίκου Ναυπάκτου, ιδρυτικού μέλους και γραμματέα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, (ίδρυση ως νπδδ το 1980), κατοίκου Ναυπάκτου, εγκαταβιούντος και φιλοξενουμένου, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Σκάλα, Δήμου Ναυπακτίας.

ΚΑΤΑ

1. Του υπ' αριθμ. 491 / 17.12.2012 κλητηρίου Θεσπίσματος του Σεβ. Μητροπολίτου κ. κ. Ιεροθέου, Προέδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου (ως προς την ένσταση).

2. Του Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου (ως προς την αίτηση εξαιρέσεως).

Ενίσταμαι κατά του ως άνω κλητηρίου θεσπίσματος και ζητώ την εξαίρεση του Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου από τα καθήκοντα του Πρόεδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου που θα κρίνει επί του ανωτέρω κλητηρίου θεσπίσματος, για τους κάτωθι λόγους (επιφυλασσόμενος του δικαιώματός μου να προσθέσω εν καιρώ και άλλους):

1. Με το προσβαλλόμενο υπ' αριθμ. 491 / 17.12.2012 κλητήριο θέσπισμα μου αποδίδεται η κατηγορία «ότι δεν υπακούω σε Απόφαση της από 12.10.2001 της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας (ΙΣΙ)», την οποία, όμως, Απόφαση ΠΛΗΡΩΣ ΑΓΝΟΩ. Την 6.12.2012 είχα υποβάλει αίτηση προς τον διενεργήσαντα την ανάκριση πρωτ. Θωμά Βαμβίνη, προκειμένου να μου χορηγηθούν πλήρη αντίγραφα της σε βάρος μου σχηματισθείσης δικογραφίας, προκειμένου να λάβω γνώση του περιεχομένου της, να λάβω προθεσμία και να απαντήσω στις σε βάρος μου κατηγορίες. Στα αντίγραφα που μου χορηγήθηκαν (Βλ. το συνημμένο νομίμως υπογεγραμμένο και σφραγισμένο «Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Φακέλλου» του «Ανακριτικού έργου επί της υποθέσεως του Ιερομονάχου Ιγνατίου Σταυροπούλου») ΔΕΝ υπήρχε η ανωτέρω Απόφαση, η «παραβίαση» της οποίας άλλωστε δεν μου είχε καν αποδοθεί κατά το ανακριτικό στάδιο!

Μετά ταύτα, είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι τόσο το κλητήριο θέσπισμα όσο και η γενομένη ανάκριση ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, δεδομένου ότι έχει συμπεριληφθεί κατηγορία για την οποία ουδέποτε έλαβα γνώση ανακριτικώς (ώστε δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω επ’ αυτής), ούτε έλαβα, κατά ανωτέρω, αντίγραφο της από δωδεκαετίας Απόφασης της ΙΣΙ, την οποία υποτίθεται πως παραβίασα, όλα δε τα ανωτέρω τελούν ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ του Προέδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου, κ.κ. Ιεροθέου.

Με την ανωτέρω συμπεριφορά του ο Πρόεδρος του Επισκοπικού Δικαστηρίου προέβη σε αυταπόδεικτη παράβαση καθήκοντος (ολοκληρώνοντας και «νομιμοποιώντας» την σχετική παράβαση του ανακριτικού υπαλλήλου: Σημειώνεται ότι αμφότεροι είναι υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 Π.Κ. και υπόκεινται στην ποινική ευθύνη για την παράβαση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και των Ειδικών Ποινικών Νόμων που τελείται από υπαλλήλους, όπως εν προκειμένω η διάταξη του άρθρου 259 Π.Κ.). Η παράβαση του Σεβ. κ. Προέδρου συνίσταται στην παράλειψή του α) να κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του παρανομήσαντα ανακριτικού υπαλλήλου που συνέταξε το προσβαλλόμενο κλητήριο θέσπισμα, κατ’ αρχήν μη χορηγώντας μου την επίμαχη Απόφαση (εφόσον αυτή υφίσταται) και κατά δεύτερον προσθέτοντας στο κλητήριο θέσπισμα κατηγορία επί της οποίας ΔΕΝ με κάλεσε να απολογηθώ, και β) να διατάξει μετά ταύτα, ως είχε ρητή προς τούτο υποχρέωση κατ’ άρθρο 117 § 1 ν. 5338/1932, την συμπλήρωση της γενομένης ανακρίσεως.


     2. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 § 1 & 2 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) περί αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων «1. Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
  2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης ή …  γ) έχουν ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους».
 
Όπως είναι γνωστό, μεταξύ εμού προσωπικώς (πέραν του Νομικού Προσώπου της Ιερας Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου) και του Προέδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου κ.κ. Ιεροθέου, υφίσταται ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ενώπιον των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, στα οποία έχω προσφύγει τόσον εγώ εναντίον του κ.κ. Ιεροθέου, όσον και ο ίδιος ο κ.κ. Ιερόθεος, με υποβολή αγωγών, μηνύσεων κ.λ.π. Συνιστά επομένως ΠΡΟΦΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του κ.κ. Ιεροθέου, κατά τα ανωτέρω, να ΑΠΕΧΕΙ από τα καθήκοντα του Προέδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου το οποίο καλείται να αποφασίσει επί της ενοχής μου ή μη επί του (προσβαλλομένου) κλητηρίου θεσπίσματος, άλλως ΘΑ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ σοβαρότατη παράβαση καθήκοντος, η οποία διώκεται τόσο πειθαρχικά όσο και ποινικά.

Για όλες τις ανωτέρω εκτιθέμενες πειθαρχικές παραβάσεις και αξιόποινες πράξεις και παραλείψεις επιφυλάσσομαι να προσφύγω ενώπιον των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων της Εκκλησίας της Ελλάδος και του αρμοδίου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.


ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΖΗΤΩ 

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση - αίτηση εξαιρέσεως.

2. Να ακυρωθούν άπασες οι ανακριτικές πράξεις και το σε βάρος μου κλητήριο θέσπισμα.

3. Να εξαιρεθεί ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος από τα καθήκοντα του Πρόεδρου του Επισκοπικού Δικαστηρίου που θα κρίνει επί του ανωτέρω κλητηρίου θεσπίσματος,

Ναύπακτος, 21 Δεκεμβρίου 2012

Ο Ενιστάμενος – Αιτών                     Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

                     Αρχιμ. Δρ. Ιγνάτιος Σ. Σταυρόπουλος                          Χάρης Κων. Φαρμάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου