Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ, προς την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: «᾿Επί τῷ σταθμῷ τούτῳ ἐν τῇ ζωῇ καί τῇ προσφορᾷ αὐτῆς (τής Ι. Μονής) πρός τήν ᾿Εκκλησίαν καί τόν ἄνθρωπον ἐκφράζομεν τά πατρικά ἡμῶν συγχαρητήρια...»
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ κ. ΠΕΤΡΟΣ: «...Προαγόμεθα διά τῶν παρόντων Πατριαρχικῶν ἡμῶν Γραμμάτων, ἵνα ἐκφράσωμεν τάς θερμάς ἡμῶν εὐχαριστίας, συγχαίροντες ...τό σπουδαῖον πνευματικόν καί ἱεραποστολικόν ὑμῶν ἔργον...».
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ: «Σᾶς συγχαίρω διά τόν καρποφόρον ἀγώνα Σας, εἰς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ᾿Εκκλησίας Του...».
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ. ΔΙΟΔΩΡΟΣ: «...Εὐχαρίστως ...εκφράζομεν τόν θαυμασμόν ῾Ημῶν.....καί συγχαίρομεν ὁμοθύμως...Συγχαίρομεν ἐπί τῷ καταβλη-θέντι κόπῳ ὑπέρ τῆς ᾿Ορθοδόξου νεολαίας καί τῆς προβολῆς τοῦ μοναχικοῦ ἰδεώδους».
«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, παρασημοφορεί τον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα Καθηγούμενον της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου με το υψηλόν παράσημον της Ορθοδόξου Σερβικής Εκκλησίας με τον Σταυρόν του Αγίου Σάββα, κόκκινος σταυρός, εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης δια την μεγάλην πνευματικήν υποστήριξιν και πλουσίαν υλικήν βοήθειαν πρός την Ορθοδοξον Σερβικήν Εκκλησίαν».
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:  «...῾Η Διαρκής ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 4ης ὑπερμεσοῦντος Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. εἰς τάς παρασχεθείσας ὑφ' ὑμῶν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ ἱεραποστολικάς ὑπηρεσίας ἀφορῶσα καί κατά χρέος τιμῶσα ὑμᾶς ὡς ἐργάτην τοῦ ᾿Αμπελῶνος τοῦ Κυρίου, ἐκφράζει ὑμῖν τάς ὁμοθύμους εὐχαριστίας Αὐτῆς ἐπί πᾶσιν, οἷς ἐμόγησεν ἡ ὑμετέρα Πανοσιολογιότης ἐν τῇ διακονίᾳ τοῦ Θείου Κηρύγματος καί τῆς σωτηρίας ψυχῶν».
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «Εὐχόμεθα ὁλοψύχως, ὅπως  ὁ  σαρκωθείς Κύριος  παρέχῃ ὑμῖν δαψιλῶς τήν χάριν καί εὐλογίαν Αὐτοῦ  εἰς πλήρη ἐπιτυχίαν τοῦ πολυσχιδοῦς ἐκκλησιαστικοῦ ὑμῶν ἔργου».
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ: «᾿Αγαπητέ μου π. Σπυρίδων...... Θαυμάζω καί ἐγώ, ὅπως πολλοί ἄλλοι, ... και καμαρώνουμε τέτοιες προσπάθειες καί προσευχόμαστε γιά τή στερέωση καί ἐξάπλωσή των. Περάσατε ἀπό δυσκολίες καί ἀντιμετωπίσατε ἤ ἀντιμετωπίζετε ἀκόμη τήν παρανόηση, τήν καχυποψία καί τόν φθόνο. Μή κάμπτεσθε ὅμως καί μή διερωτᾶσθε. ῎Ισως καί ὅλα αὐτά νά σημαίνουν τήν ἀναγνώρισή σας ἀπό τόν Θεόν. ῾Η κακία τοῦ κόσμου, ἀλλά καί ἡ πλεονάζουσα πληθωρική ἀνικανότητα πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν καί μή προσώπων, εἶναι οἱ αἰτίες αὐτῆς τῆς καταφορᾶς, πού τήν δοκιμάζουμε τόσο συχνά ὅλοι μας στή ζωή. Δέν ἀνέχονται συνήθως οἱ ἄνθρωποι τῆς ραστώνης, ἐκείνους πού ἐργάζονται καί δημιουργοῦν...᾿Αδελφικά σᾶς συγχαίρω καί προσεύχομαι γιά τήν κατά Θεόν προκοπήν σας. Συνεχίσατε, συνεχίσατε τόν ἀγῶνα σας καί μή πτοῆσθε. Θά ἔλθη ἡ δικαίωσή σας - ἄν ἀκόμη νομίζετε ὅτι δέν ἦλθε - καί ἡ καταξίωσή σας στή συνείδηση τῶν ἁπλῶν θά σᾶς πληροῖ - ὅπως εἶμαι βέβαιος ὅτι ἤδη πληροῖ - ἀπό ἄφατη ἀγαλλίαση καί χαρά. Παρακαλῶ νά προσεύχεσθε καί δι᾿ ἐμέ τόν ταπεινό»....  σᾶς συγχαίρω, ...Συγχαρητήρια! Καλή δύναμη... ῾Ο Θεός νά εἶναι μαζί σας».
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΙΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: «...εὔχομαι ἐκ καρδίας νά βιώνωμεν πάντοτε τήν πασχαλινήν ἀγαλλίασιν παρά τά πιεστικά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζομεν, παρά τάς ποικίλας δοκιμασίας. Μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ νικητής τῆς ἀδικίας καί τοῦ θανάτου».
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ: «... Φίλτατε ἐν Κυρίῳ ᾿Αδελφέ Σπυρίδων... Εὔχομαι πλουσίαν τήν καρποφορίαν. Μέ ἀδελφικούς ἀσπασμούς».
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ κ.ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ: «...Θαύματα ἔγιναν στόν εὐλογημένο Τόπο σας. Μέ τόν τίμιο ἰδρῶτα καί τήν ἐπιμέλειά σας. Μέ τό ζῆλο καί τόν μόχθο σας. Δόξα τῷ Θεῷ γιά ὅλα τά θαυμάσια... Εὔχομαι νά συνεχισθεῖ ἡ δημιουργική καί ἀνοδική πορεία. Νά εὐλογήσει ὁ Κύριος ὅλα τά σχέδια. Τά προγράμματα. Τά κτίρια καί πρό πάντων τά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς καί τό ἔργο τους. ῾Ο Κύριος μαζί σας». «Συγχαρητήρια διά τό λαμπρόν αὐτό ἔργον τό ὁποῖον λύει προβλήματα καί ἀπαντᾶ ἐρωτήματα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου...».
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ κ. ΙΑΚΩΒΟΣ: «Συγχαίρων εὔχομαι, ὅπως ὁ Μεταμορφωθείς καί ἐν δόξῃ ᾿Αναστάς Χριστός σᾶς τηρῆ ἐν τῇ ἀγάπῃ Του, ὥστε νά αὐξάνεσθε ἐν τῇ πίστει καί τῇ ἀρετῇ». ... παρακαλῶ τόν Θεό νά σᾶς στηρίζει πάντοτε μέ τήν ἀγάπη του καί νά εὐλογεῖ τό σημαντικό πνευματικό σας ἔργο καί λειτούργημα».
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: «... Εὐχόμενος σ᾿ ἐσᾶς καί στούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς σας ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος πᾶσαν ἄνωθεν χάριν καί εὐλογίαν».
Ο ΑΡΧΙΕΠίΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ:
Σᾶς συγχαίρουμε ἀπό καρδίας...». ᾿Εσωκλείω μικρό χρηματικό ποσόν... Εἶναι ἀσήμαντη εἰσφορά ἀλλά προσφέρεται μέ ἀγάπη γιά δική σας ἐνθάρρυνση καί ὡς συμμετοχή μου στούς κόπους καί τίς ἀγωνίες σας γιά νά ἀποπερατώσετε τά ῾Ιερά ἔργα σας.
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: «Θερμά συγχαρητήρια γιά τά θαυμάσια ἔργα σας».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΩΝ ΕΦΕΣΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «Μνήμων τῶν ἁγίων καί γλυκειῶν ἡμερῶν - τῶν τόσον ὀλίγων, δυστυχῶς - τάς ὁποίας ἔζησα εἰς τό θαυμάσιον περιβάλλον τῆς ῾Ιερᾶς σας Μονῆς, ...ἔμπλεως ἰκανοποιήσεως διά τό θαυμάσιον  πνευματικόν καί ἀνθρωπιστικόν ἔργον σας, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖτε ἐναρμονίζοντες τοῦτο μέ τήν κατά Χριστόν ἄσκησιν, καί ἀκόμη, διακατεχόμενος ἀπό αἰσθήματα ὀφειλετικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς μεγάλης προσφορᾶς σας... ἐπιθυμῶ μέ τό γράμμα μου  αὐτό νά σᾶς ἐκφράσω τάς εὐχαριστίας μου καί τήν πολλήν ἐκτίμησίν μου...».
Ο  ΓΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΟΣΤΡΩΝ κ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ: «Σπεύδω, μέ τόν θαυμασμόν διά τό πολύτιμον καί πολύπλευρον ἔργον καί τά συγχαρητήριά μου διά τήν ἄψογον παρουσίασιν τοῦ ᾿Ορθοδόξου Μοναχικοῦ ἰδεώδους...».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΣΕΡΓΙΟΣ: «Συγχαίρων... ἐπεύχομαι ῾Υμῖν συνέχισιν τῆς Διακονίας ἐν τῇ᾿Εκκλησίᾳ, εἰς δόξαν τοῦ Καλέσαντος ῾Υμᾶς εἰς διακονίαν Του καί οἰκοδομήν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: «...᾿Εκ μέσης καρδίας εὔχομαι, ὅπως Κύριος ὁ Θεός τῆς δόξης "παρακαλέσῃ τάς καρδίας" τῶν νέων... διά τῆς ἐντρυφήσεως εἰς τάς σελίδας τοῦ μόχθου τῆς ποιμαντικῆς εὐαισθησίας σας…».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: «... εὔχομαι ὅπως ὁ Κύριος, δωρῆται ῾Υμῖν ὑγείαν καί ἀκμήν δυνάμεων πρός συνέχισιν ἐπί ὅ,τι μήκιστον τῆς λαμπρᾶς καί ἀγλαοκάρπου Μοναχικῆς πορείας ῾Υμῶν».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ κ. ΑΝΔΡΕΑΣ: «...῾Ο Κύριος νά εὐλογῇ ὑμᾶς καί τήν ᾿Αδελφότητά σας, νά εὐλογῇ ἀκόμη ὅλας τάς καλάς προσπαθείας σας καί νά τακτοποιῇ τά προκύψαντα αὐτόθι θέματα. Εὔχεσθε, παρακαλῶ, νά μέ ἐλεήσῃ ἡ ἀγαθότης Του».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ κ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ: «Εἶχα τήν ἐξαιρετικήν τιμήν κατά τό παρελθόν ἔτος νά ἐπισκεφθῶ τήν Μονήν σας, καί νά θαυμάσω, ἔτσι, ἐκ τοῦ πλησίον καί διά ζώσης, τό μέγα καί σπουδαῖον ῾Ιεραποστο-λικόν καί Φιλανθρωπικόν ἔργον, πού μετά πάσης αὐταπαρνήσεως ἐπιτελεῖτε».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ: «...Εὔχομαι ὁλοψύχως ὁ Κύριος νά  εὐλογεῖ πλουσιοπαρόχως τούς ἀσκητικούς ἀγώνας καί τήν ἱεραποστολική δραστηριότητά σας, πρός δόξαν τοῦ Παναγίου ᾿Ονόματός Του καί τῆς φιλτάτης μας ᾿Ορθοδοξίας».  «῾Η ἀγάπη σας μέ συγκινεῖ καί ἡ εὐπαρουσίαστος προσευχή σας μέ στηρίζει στήν ποιμαντορική μου διακονία. Εὔχομαι ἀπό καρδίας ὁ ᾿Επιφανείς Χριστός νά εὐλογεῖ πλουσίως καί νά ἁγιάζει τήν σεβαστή Πανοσιολογιότητά σας καί ὅλους τούς ἐκλεκτούς πατέρες τῆς Συνοδίας σας, αὐξάνοντας τούς πνευματικούς καρπούς τῆς πολυσχιδοῦς ἱερατικῆς διακονίας σας, ἐπ᾿ ἀγαθῷ συνόλου τῆς ᾿Εκκλησίας μας».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: «...εύχομαι εἰς τήν ᾿Αγάπην Σας δύναμιν καί ἰσχύν ἀπό Θεοῦ ἐν τῇ Διακονίᾳ τῆς ῾Αγιοτάτης ἡμῶν ᾿Εκκλησίας καί τοῦ ᾿Ορθοδόξου Μοναχισμοῦ».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ κ. ΣΥΝΕΣΙΟΣ:  «... Σᾶς ἐπαινοῦμεν καί εὐλογοῦμεν».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: «῾Ομολογῶ ὅτι θαυμάζω τόσον τό τεράστιον οἰκοδομικό συγκρότημα, ὅσον καί τό ἐν αὐτῷ πνευματικόν φυτώριον... Παρακαλῶ νά δεχθῆτε τήν ἔκφρασιν τῶν θερμῶν συγχαρητηρίων ἡμῶν». «Συγχαίρομεν ὑμᾶς...».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «...Εὔχομαί σοι καί τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφότητι πᾶσαν ἀπό Θεοῦ ἀγαθοδωρίαν εἰς εὐδοκίμησιν καί θεάρεστον ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ διακονίαν καί προσφοράν καί τῆς κατά Θεόν προκοπῆς τῆς Μοναστικῆς ᾿Αδελφότητος».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ   ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑI ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ: «Ταπεινά εὔχομαι, ὁ Κύριός μας νά πολυετεῖ τήν ᾿Αδελφότητά Σας ὥστε νά εἶναι πάντα μία ζωντανή μαρτυρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, μέσα σ᾿ αὐτόν τόν γεμᾶτο σύγχυση κόσμο. ῾Υγεία καί κάθε εὐλογία στό ὄντως πολύμορφο ἔργο Σας».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  κ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ: «...Σᾶς συγχαίρω ἐνθέρμως... Εὔχομαι ὁλοψύχως καί προσεύχομαι ὅπως Κύριος ὁ Θεός εὐλογῆ τόν κόπον ὑμῶν καί τῶν σύν ὑμῖν ἀδελφῶν, ἐνισχύη ὑμᾶς εἰς τόν ἀγώνα καί τήν ἄσκησιν καί ἐνδυναμώνη εἰς ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου ὑμῶν».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «...Εὔχομαι, ὅπως ὁ ῞Αγιος Τριαδικός Θεός σᾶς χαρίζῃ πλούσια τίς οὐράνιες δωρεές Του».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ κ. ΔΑΝΙΗΛ: «... εὐχόμεθα... συνέχισιν τῆς προβολῆς τῆς ἀληθείας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον καί τῆς σωτηριώδους διαποιμάνσεως τῶν μελῶν τῆς ὑφ᾿ ἡμᾶς Μοναστικῆς ᾿Αδελφότητος».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «...Εὐχόμαστε ὅπως ὁ Φιλάνθρωπος Θεός, χαρίζει σέ σᾶς καί στήν ἐνάρετη συνοδεία σας, πλούσιες τίς δωρεές Του
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΟΥ κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ: «...Συγχαίροντες ὑμῖν διά τήν θεάρεστον ὑμῶν ταύτην ἐργασίαν, προβάλλουσαν τά ἰδεώδη τῆς Μοναχικῆς Πολιτείας καί τῶν ἐνασκουμένων Μοναχῶν εἰς τά ὄμματα τῶν συγχρόνων ἀθέων καί ὑλιστῶν...».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ:
«...Συγχαίρομεν ἀδελφικῶς.... ῎Ετι δέ δι᾿  ὑμᾶς ῞Αγιε Καθηγούμενε, εὐχόμεθα φωτισμόν καί ὑπομονήν, πρός συνέχισιν τοῦ ῾Ιεροῦ καί ἀποδοτικοῦ, γνωστοῦ τοῖς πᾶσιν, ποιμαντορικοῦ ὑμῶν ἔργου ἐν τῇ Μονῇ».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ: «...Συγχαίρων ὑμᾶς, ἐνθέρμως παρα-καλῶ τόν Κύριον καί Πατέρα μας ᾿Ιησοῦν, κατ᾿ ἄμφω νά ὑγιαίνῃ πάντας, πατρικῶς νά σᾶς παραστέκῃ, νά σᾶς συντροφεύῃ καί νά προπορεύεται τῶν βημάτων καί διαβημάτων σας...».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΕΓΑΡΩΝ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: «...Συγχαίρω ῾Υμῖν ἐκ μέσης καρδίας. ᾿Επεύχομαι ῾Υμῖν πᾶσαν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ: «Συγχαίρομεν...», «... καί εὐχόμεθα τήν ἐκπλήρωσιν παντός ἐφετοῦ ἀγαθοῦ διά τήν πνευματικήν διακονίαν τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ὑμῶν, και λαμπράν τήν περαιτέρω πνευματικήν πορείαν».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ: «...Συγχαίροντες ὑμᾶς διά τό πλούσιον πνευματικόν ἔργον πού ἐπιτελεῖτε ... τό θεάρεστον ψυχωφελές ἔργον πού ἐπιτελεῖτε ἀνά τήν οἰκουμένην».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: «Εἰλικρινῶς Σᾶς συγχαίρω ἡ ᾿Εκκλησία μας προσβλέπει στό πρόσωπόν Σας μετ᾿ ἐλπίδος».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ: «Συγχαίρω ὑμᾶς ὁλοψύχως διά τήν ἐξαίρετον πνευματικήν καί ἐκκλησιαστικήν δράσιν σας».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: «...Εὔχομαι ἀπό καρδίας ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ, συνέχει καί φωτίζει στό δύσκολο δρόμο τῆς  μοναστικῆς ζωῆς πού μέ τή θεία κλῆσι ἐπελέξατε καί ἀκολουθῆτε καί νά καθιστᾶ κάθε ἡμερα καί πιό ἅγιο τό βίο, τίς σκέψεις καί τίς πράξεις σας...ὅπως τό μοναστικό ἰδεῶδες τοῦ ὁποίου  ἐπάξιοι καί ἱκανοί φορεῖς εἶσθε…».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: «...῾Η ἀγάπη μου καί τό ἐνδιαφέρον μου γιά τόν Μοναχισμό καί γιά τό Μοναστῆρι σας  εἶναι δεδομένη. ῎Εζησα στό Μοναστῆρι σας, γεύθηκα τούς πνευματικούς του καρπούς... Μ᾿ αὐτούς στηρίχθηκα στή ζωή μου...      Νά εἶσθε περήφανοι πού εἶσθε Μοναχοί καί διακονεῖτε τόν Θεόν καί τήν ᾿Εκκλησία. Στίς δύσκολες ἡμέρες πού περνᾶμε, πιστεύω ὅτι οἱ Μοναχοί καί οἱ Μοναχές θά εἶναι ἴσως τά μοναδικά στηρίγματα στήν πνευματική ζωή τῶν ἀνθρώπων τῆς σύγχρονης ἐποχῆς...».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ σέ ὁμιλία του: «...Ξέρουμε ὅτι ἡ Μοναχική ζωή εἶναι ἀπαραίτητη σήμερα, εἶναι αὐτή πού ἐκφράζει τό ἀληθινό ὀρθόδοξο ἦθος... Γιαυτό δέν νοεῖται χριστιανός καί δέν νοεῖται ἀκόμη καί κληρικός, πού νά μήν ἀγαπᾶ τόν Μοναχισμό. Γιατί τότε φαίνεται πώς δέν ἀγαπᾶ τήν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία, δέν ἀγαπᾶ τήν ὀρθόδοξη Θεολογία καί δέν ἀγαπᾶ τόν ἑαυτό του... ».  «...Θά πρέπει καί πάλι νά σᾶς εὐχαριστήσω... γιά τόν σεβασμό, τόν ὁποῖον δείχνετε στό ἀξίωμα τοῦ ᾿Επισκόπου καί γενικώτερα στήν ὅλη ἐκκλησιαστική συγκρότησι...».  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, διά του απεσταλμένου αντιπροσώπου του, Αρχιμ. κ. ᾿Αντωνίου Βαζούρα:  «Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε. Σᾶς μεταφέρω τόν χαιρετισμόν καί τίς εὐχές τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, πρός συνέχισιν τοῦ πνευματικοῦ σας ἔργου στήν ῾Ιεράν Μονήν ταύτην, ὥστε ὁ ῞Αγιος Θεός νά βοηθήση την Ιεράν ταύτην Μονήν, τόν πύργον αὐτόν τῆς ᾿Ορθοδοξίας μας στήν περιφέρειαν αὐτήν ἀλλά καί ἐν γένει τῆς ᾿Ορθοδοξίας».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ κ. ΙΑΚΩΒΟΣ:  «...Συγχαίρομεν...» διά τό ἔργον «τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ἀλλά καί διά τό ὅλον ἔργον σας καί ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶσαν παρά Θεοῦ εὐλογίαν».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ: «...Μέ ἰδιαιτέραν χαράν ἀπό ἐτῶν παρακολουθῶ τό ἱερόν καί ἅγιον ἔργον πού ἐπιτελεῖτε καί φανερώνει ὁ Κύριος ὅτι εἶναι ὄντως ἔργον ἰδικόν Του διά τήν δόξαν Του καί διά τήν ὠφέλειαν ψυχῶν. Γνωρίζω τό ἅγιον ἔργον πού ἐπιτελεῖτε εἰς τήν περιοχήν ὅλην καί χαίρω δι᾿ αὐτό. ᾿Επιθυμῶν νά συμμετάσχω καί ἐγώ μέ τάς ἀσθενεῖς μου δυνάμεις εἰς τήν ἀνέγερσιν τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς σᾶς ἀποστέλλω...».
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ κ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ:  «Στέκω καί ἀναφωνῶ, χαίρω καί συγχαίρω, γιατί εὑρισκόμεθα σέ μία Μονή μέ μία τόσο εὑρεῖα καί ὑπέροχη ὄντως ἱεραποστολική δραστηριότητα. Χαίρω καί συγχαίρω γιαυτό πού βλέπω, ἀκούω καί εἶναι πραγματικότητα. ῾Υποκλίνομαι ἐνώπιον αὐτῆς τῆς δραστηριότητος καί τήν τιμῶ... Προσθέτω ἀκόμη στρεφόμενος σ' ἐσᾶς πάτερ Σπυρίδων· Εὖγε, ἅγιε Καθηγούμενε, πρῶτα ᾿Εκκλησία, μετά Μοναστήρι. Καί τό Μοναστήρι ταπεινά στρατευμένο στήν διακονία τῆς ᾿Εκκλησίας κατά τούς θεσμούς τῆς ᾿Εκκλησίας. Εὖγε. Σᾶς καμαρώνουμε καί Σᾶς ζηλεύουμε γιά τήν χάρη  καί δωρεά πού σᾶς ἔχει δώσει ὁ Κύριος. Κρατῆστε την μέ τά δόντια. ᾿Επειδή ἔχετε μεγάλη προκοπή ὁ Σατανᾶς θά σᾶς φθονήση καί θά σᾶς πολεμήσει». «Συγχαίρω ὁλόψυχα...».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ κ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ:  «...Συγχαίροντες ὑμᾶς διά τό πνευματικόν ὑμῶν ἔργον εὐχόμεθα, ὅπως ὁ Κύριος εὐλογῇ ὑμᾶς καί χαρίζῃ ὑμῖν δύναμιν καί ὑγιείαν».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:  «...Δεχθῆτε τάς ὁλοκαρδίους εὐχαριστίας μου καί τά συγχαρητήριά μου.... και την οικονομικήν μου βοήθεια και συμπαράστασιν...».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ:  «Συγχαίρομεν ῾Υμᾶς... καί ὑποσχόμεθα ὅπως ἔλθωμεν ἀρωγοί εἰς τό ἔργον ἀποπερατώσεως τοῦ Καθολικοῦ τῆς ῾Ιερᾶς ῾Υμῶν Μονῆς...».
  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΜΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ:  «...Εὔχομαι πλήρην τήν Χάριν τοῦ ᾿Αναστάντος Κυρίου σέ Σᾶς καί τήν περί ῾Υμᾶς ᾿Αδελφότητα καί εἰς τό εὐλογημένον ἔργον πού ἐπιτελεῖτε πρός δόξαν Χριστοῦ.... Μέ ἄπειρη εὐγνωμοσύνη παρακαλῶ τόν ῞Υψιστον διά πλουσιοπάροχον εὐλογίαν εἰς τό ἔργον τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς...».
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ:  «...῞Οθεν συγχαίρω ... καί δέομαι τοῦ Κυρίου νά ἐπευλογήση τήν προσπάθειάν σας καί ἐπιδαψιλεύσῃ εἰς ὑμᾶς πλουσίαν τήν χάριν καί εὐλογίαν Του».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ κ. ΤΙΤΟΣ:  «Συγχαίρω ὑμᾶς διά τό λαμπρόν πνευματικόν σας ἔργον».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ, ΩΣ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ:  «...᾿Εμακάρισα τήν ῾Ιεράν Μητρόπολιν Ναυπάκτου καί ῾Αγίου Βλασίου διά τήν εὐλογημένην σύστασιν ῾Ιερᾶς Μονῆς, ἧς ἐπαξίως ἡγεῖσθε.... Συνεχίσατε λοιπόν τήν ψυχωφελῆ καί σωτήριον ἐνάσκησιν, τήν πραγμάτωσιν τῶν ῾Ιεραποστολικῶν καί φιλανθρωπικῶν στόχων διά νά ἐκπληρωθοῦν οἱ ὀραματισμοί σας πρός ἐπέκτασιν τῆς δόξης τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ καί τήν εὔκλειαν τῆς ῾Αγίας ᾿Εκκλησίας...».
  Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ:  «Σᾶς συγχαίρω θερμότατα... ῾Η παρουσία τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς σας, ἀποτελεῖ καύχημα διά τόν ᾿Ορθόδοξον ῾Ελλαδικόν Μοναχισμόν. Εἰς τήν κρίσιμον πνευματικῶς ἐποχή μας, ἀποτελεῖ ἡ ῾Ι. Μονή σας μίαν ὄασιν πνευματικήν. ... ῾Η ῾Ι. Μονή σας μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου, νά παραμένῃ πάντοτε ἕνας φάρος πνευματικῆς ἀκτινοβολίας καί μία δυνατή μαρτυρίαν ᾿Ορθοδόξου Μοναστικῆς ἀκτινοβολίας».    
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ:   «... οὐ δύναμαι, εἰ μή ἔκθαμβος νά ἀναφωνήσω· «ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε!...», ῞Οστις ὑμᾶς ἐξελέξατο ὡς ὄργανα ἐκλεκτά τῶν βουλῶν Του. Συγχαίρων εἰλικρινῶς καί εὐλογῶν πατρικῶς, εὔχομαι τά κράτιστα».  
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ: «...Συγχαίρομεν ῾Υμᾶς θερμῶς διά τό πολύπλευρον καί ἀξιόλογον ᾿Εκκλησιαστικόν ἔργον τό ὁποῖον ἔχετε ἐπιτελέσει ...». 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ κ. ΜΑΞΙΜΟΣ:  «῎Οντως τό ὑπό τῆς ὑμετέρας Πανοσιολογιότητος ἀλλά καί τῶν πατέρων τῆς ῾Ι. Μονῆς ἐπιτελούμενον, ἐντός καί ἐκτός αὐτῆς, πνευματικόν, ἱεραποστολικόν, κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον εἶναι πλουσιώτατον, εὐλογημένον παρά τοῦ Θεοῦ καί ἄξιον θαυμασμοῦ.... τό πολυσχιδές καί θεάρεστον ἔργον τῆς καθ᾿ ὑμᾶς ῾Ιερᾶς Μονῆς.... τό πλούσιον, ἀξιόλογον καί θαυμαστόν ἔργον τό ὁποῖον ἐπιτελεῖται ὑπό τῆς ὑμετέρας Μοναστικῆς ᾿Αδελφότητος ...».
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ:  «...Εὔχομαι ὁ Κύριος νά εὐλογῇ πλουσίως τήν ζωήν καί τά ἔργα σας ... Εὐχάς εἰς τούς Πατέρας. Σᾶς ἀναμένω εἰς τήν Σάμον».
Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ:  «...Εὔχομαι νά γίνουν 100, 1000 χρόνια δημιουργίας καρποφόρα καί εὐάρεστα στόν Κύριο καί στήν ᾿Εκκλησία. ῾Ο Θεός μαζί σας».
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ:  «Συγχαρητήρια δι᾿ ὅ,τι ἐπετεύχθη καί εὐχαί ὑπέρ εὐοδώσεως τῶν προγραμματισμένων. ....συγχαίρομεν διά τό ἐν ἡμέραις χαλεπαῖς προσφερόμενον μοναστικόν καί ἐκκλησιαστικόν ἔργον».
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ πρ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ:  «...Συγχαίροντες ἐπί τῇ θεμελιώσει τοῦ Καθολικοῦ τῆς ῾Ιερᾶς ῾Υμῶν Μονῆς εὐχόμεθα ταχείαν ἀποπεράτωσιν, ἵνα ἀκούεται ἐν αὐτῷ καθημερινῶς ὁ αἶνος τοῦ Κυρίου. ᾿Εκ τοῦ πτωχοῦ ταμείου τῆς ἀκριτικῆς μας ἐπισκοπῆς δέξασθε ὡς συμβολική συμμετοχήν εἰς τό θεάρεστον ἔργον σας τό ποσό τῶν ....... (ως οικονομικήν βοήθειαν).

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ:
«...Συγχαίρομεν τήν ῾Υμετέραν φίλην Πανοσιολογιότητα καί τήν περί ῾Υμᾶς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητα... Γνωρίζομεν ἐκ πείρας τάς δυσχερείας καί τούς πολέμους ἐξ ὀρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν εἰς κάθε πνευματικόν ἔργον καί ἰδιαιτέρως ὅταν πρόκειται δι᾿ ὀχυρόν τῆς ὀρθοδοξίας, ὡς εἶναι ἑκάστη ῾Ιερά Μονή. ...Εὐχόμενοι πλουσίαν τήν παρά Κυρίου εὐλογίαν καί ἐνίσχυσιν εἰς τόν «καλόν ῾Υμῶν ἀγῶνα». ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΝ Τῌ ΚΟΙΝῌ ΣΥΝΑΞΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑί ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ».
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ:  «...Συγχαίρομεν διά τό πολυσχιδές ῾Ιεραποστολικόν ῾Υμῶν ἔργον».
 ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ:  «...Συγχαίρομεν ῾Υμῖν διά τήν μεγάλην τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ γενομένην εὐλογίαν καί χάριν εἰς ῾Υμᾶς  διά τῆς ἱδρύσεως ἑνός τοιούτου Μοναστηρίου, τό ὁποίον δίδει τήν μαρτυρίαν τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ».
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ: «...Κατάπληξιν καί ἱεράν συγκίνησιν ἅμα καί θεῖον θαυμασμόν ἐνεποίησαν εἰς ὑμᾶς καί τήν ᾿Αδελφότητα ἡμῶν, τά ἱερά ἐπιτεύγματά σας... τά μεστά πνευματικότητος, ἱερά κτίρια, Ναοί, Ξενῶνες κ.π.ἄ. θαυμαστά ἔργα σέ ἄψυχο καί ἔμψυχο πνευματικό ὑλικό.  ῞Οθεν προαγόμεθα νά συγχαρῶμεν καί νά ἐπευφημήσωμεν ῾Υμᾶς, διά τόν πνευματικόν αὐτόν Φάρον».
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ:  «...Διά τοῦ παρόντος ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐκφράσωμεν ῾Υμῖν τήν φιλάδελφον συμπάθειαν καί συμπαράστασιν ἡμῶν εἰς τούς ποικίλους πειρασμούς, οἱ ὁποῖοι συνέτυχον τελευταίως τῇ ὑμετέρα θαλερᾷ ἀδελφότητι, τοῦ μισοκάλου μή φέροντος ὁρᾶν ἐν νεωτέροις τήν τοιαύτην πρόθεσιν καί πρόοδον. Κατανοοῦντες τάς δυσκόλους περιστάσεις, ἅς διέρχεσθε, καί κοινωνοῦντες ἐν σεβασμῷ υιἱκῷ καί ἀγάπῃ εἰς τήν ἀγωνίαν σας διά τήν προστασίαν τῆς μοναχικῆς πολιτείας, συγχαίρομεν ταυτοχρόνως ῾Υμᾶς διά τόν δίκαιον ἀγώνα, εἰς ὅν γρηγορεῖτε ὑπέρ τῆς διατηρήσεως τῶν θεσμίων τοῦ μοναχισμοῦ, συνεργούντων κατ᾿ ἀκρίβειαν εἰς τήν κατά Θεόν ζωήν καί σωτηρίαν καί εἰς τήν κοινήν διακονίαν τοῦ σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας....
῾Η καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ι.Μονή, θέλει νά συμπάσχῃ εἰς τάς δυσχερεῖς στιγμάς τῆς παρούσης δοκιμασίας, δι᾿ ἥν εὐχόμεθα ἐκτενῶς καί διαπύρως αἴσιον ἔκβασιν, διαβεβαιοῖ δέ ῾Υμᾶς ὅτι, ἐντός τῶν πλαισίων τῶν θεσμίων τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους θά συνεπικουρήσωμεν ῾Υμῖν...».                      
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ:  «Διά τοῦ παρόντος Μοναστηριακοῦ ἡμῶν γράμματος προαγόμεθα νά ἐκφράσωμεν τόν θαυμασμόν ἡμῶν...».
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ:  «...εἶναι ἀξιέπαινη κι αὐτή σας ἡ προσπάθεια».           
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ:  «...Συγχαίρομεν ῾Υμᾶς διά τήν πνευματικήν ταύτην προσφοράν τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αδελφότητος ἡμῶν πρός τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μαρτυρεῖ περιτράνως τήν πνευματικήν ἐργασίαν, πού ἐπιτελεῖ ἡ ῾Ιερά Μονή Σας διά τόν καταρτισμόν τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ».
 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ:  «...Μεγάλα ὄντως τά τῆς πίστεως κατορθώματα. ᾿Εγκαρδίως εὐχόμεθα τῇ ῾Υμετέρᾳ Πανοσιολογιότητι καί πάσῃ τῇ εὐλογημένῃ συνοδείᾳ ὑμῶν, πολλήν τήν παρά Κυρίου ἐνίσχυσιν εἰς τούς μοναχικούς σας ἀγῶνας εἰς μαρτυρίαν τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί εἰς εὔκλειαν τοῦ ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ».
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛΑΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ:  «Σᾶς συγχαίρομεν διά τόν ἐπίπονον καί θεάρεστον ἀγῶνα σας ὁπού προσφέρετε εἰς τήν ἁγίαν ἡμῶν δοκιμασμένην ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία ... θά ἔχετε πάρα πολύ μισθόν καί ἐν τῷ νῦν καί ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι».
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: «...Θαυμάζω. ᾿Αποπνέει ἔνθεον μοναχικοῦ ζήλου καί ὠθεῖ τόν θεώμενον εἰς δοξολογίαν Αὐτοῦ ... Χαίρομαι ἀτενίζων τά μαῦρα... παλλη-κάρια· τόν στρατόν τοῦ Θεοῦ πού θά δίδουν τίς μάχες κατά τῶν ἐχθρῶν τοῦ Εὐαγγελίου....»
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΔΟΥΣΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: «...Συγχαίροντες ἐγκαρδιώτατα ῾Υμῖν... Εἰς ἐκδήλωσιν τῆς συμπαραστάσεως ἡμῶν εἰς τό πολύμοχθον καί πολυδάπανον ἱερόν ἔργον ῾Υμῶν δεχθῆτε παρακαλοῦμεν καί τό πενιχρόν δίλεπτον ἡμῶν.... (χρηματική βοήθεια)».
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ:  «Γνωρίζομεν, ῞Αγιε Καθηγούμενε, τό ἐπιτελούμενον ὑφ᾿ ῾Υμῶν καί τῆς ῾Ιερᾶς ῾Υμῶν Συνοδείας πνευματικόν, ἐπιστημονικόν καί κοινωνικόν ἔργον καί θαυμάζοντες, χαίρομεν...».
 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ:  «...Εὐχόμεθα δέ ἀπό καρδίας, ὁ τῆς ᾿Εκκλησίας Δομήτωρ Κύριός μας νά στηρίζῃ καί νά εὐλογῇ τήν ῾Ιεράν ῾Υμῶν Μονήν, ἵνα διά τῆς πνευματικῆς ἀκτινοβολίας της δοξάζηται τό Πανάγιον Αὐτοῦ ῎Ονομα εἰς αἰῶνα αἰῶνος....»
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Αλλά ας δούμε λίγο και το τι λένε και οι Λαϊκοί Ηγέτες για το έργο της Ιεράς Μονής μας που το ζούν από κοντά και πάλι με ολίγα και συντεμημένα τα λόγια τους, λόγω ελλείψεως χώρου.
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: « ...μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δημιουργήσατε αὐτό τό ἀριστούργημα τοῦ Μοναχισμοῦ, πού κοσμεῖ ὄχι μόνο τήν Ναυπακτία ἀλλά καί τήν ῾Ελλάδα Σᾶς εὔχομαι νά συνεχίσετε τό ἀξιόλογο θεάρεστο ἔργο σας ᾿Εμεῖς, ὅπως πάντα, θά σταθοῦμε ἀρωγοί στήν προσπάθειά σας.
Η  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ «᾿Εμεῖς ἀτενίζοντας σήμερα τό μεγάλο αὐτό ἔργο καί κατόρθωμα, τό ὁποῖον κατέστη φάρος τηλαυγής ὄχι μόνο στήν περιοχή τῆς Ναυπακτίας ἀλλά τῆς ῾Ελλάδος ὁλόκληρης, δέν ἔχουμε παρά νά ἐκφράσουμε τόν θαυμασμό μας».
 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ «....δέν θά ἦταν ὑπερβολή νά ποῦμε πώς ῾Ιερά Μονή στέκεται σάν φωτεινό μετέωρο ἀνάμεσα στόν οὐρανό καί τήν Ναυπακτιακή γῆ καί μεταμόρφωσε τόν πνευματικό χῶρο στόν ὁποῖο βρίσκεται. ῾Η πνευματική της ἐμβέλεια, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ξεπερνᾶ τά ὅρια τῆς Ναυπακτίας καί τῆς ῾Ελληνικῆς ἐπικράτειας....Δέν θά μιλήσω γιά τίς πολυσχιδεῖς δραστηριότητες τοῦ ῾Ηγουμένου καί τῶν Μοναχῶν, γιατί εἶναι γνωστές στό πανελλήνιο καί στήν ὀρθόδοξη οἰκουμένη... οἱ Μοναχοί του ἐνσαρκώνουν τό Πατερικό πρότυπο».
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ:  Θερμά συγχαρητήρια, Πανοσιολογιώτατε. Θερμά συγχαρητήρια σέ ὅλους τούς Μοναχούς. Μέ τήν ἐργατικότητά σας ἐκπληρώσατε ἕνα τόσο θεάρεστο ἔργο....Σᾶς παρακαλοῦμε στίς προσευχές σας νά εἴμαστε πάντα ὡς ἀδέλφια σας καί ὄχι ὡς ξένοι».
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: «῾Η ἵδρυση τοῦ Μοναστηριοῦ (της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου) ἀποτέλεσε γιά τήν πνευματική ζωή τῆς Ναυπακτίας πραγματική μεταμόρφωσι. Πραγματικό μετασχηματισμό. ... Στά χρόνια αὐτά οἱ Μοναχοί τῆς ᾿Αδελφότητος προσέφεραν ἔργο μοναδικό. Πρότυπο. Μέ κοινωνικό χαρακτήρα. ᾿Ανταποκρινόμενο στίς πνευματικές καί ὑλικές ἀνάγκες τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. ᾿Αλλά καί ἔργο θεάρεστο, ἀγάπης καί ἀφοσίωσης στό Θεό καί στήν ᾿Ορθοδοξία. ᾿Ανέδειξαν μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν ῾Ιερά Μονή σέ πραγματικό πνευματικό φάρο, ἀληθινό κόσμημα τῆς Μητρόπολης καί τῆς ἐπαρχίας μας... Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς ῾Εταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν... ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τήν ῾Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως γιά τήν μόνιμη ἐνίσχυσι τοῦ ἔργου τῆς ῾Εταιρείας καί εὔχεται νά συνεχίση νά ἀποτελῆ τήν ὑλική καί ἠθική βακτηρία του...᾿Ακόμη πιστεύει ὅτι ῾Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου θά συνεχίση νά προσφέρη στήν περιοχή μας τό δύσκολο ἱεραποστολικό καί κοινωνικό της ἔργο, ἔχοντας ὡς πρότυπο τίς Μοναστικές ᾿Αδελφότητες τῆς χριστιανικῆς ἱστορίας καί παράδοσης... Καταλήγοντας θά ἤθελα νά μεταφέρω καί τίς θερμές εὐχές τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου, τοῦ ᾿Εποπτικοῦ Συμβουλίου τῆς ῾Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας». 
Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: «Η Ένωσή μας απονέμει αυτό το τιμητικό δώρο για να τιμήσουμε έναν Ιερέα και Ηγούμενο, τον Αρχιμανδρίτη κ.Σπυρίδωνα Λογοθέτη, ο οποίος επετέλεσε μαζί με την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής ένα σπουδαίο έργο και διαχειρίσθηκε τίμια και σωστά τα ιερά χρήματα της Μονής και της Εκκλησίας».
«Η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, απονέμει το παρόν Τιμητικόν Δίπλωμα εις τον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα Καθηγούμενον της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, διά τας παρ’ αυτού προσφερθείσας υπηρεσίας εις την Μητρόπολιν Ναυπακτίας, την του Χριστού Εκκλησίαν και την Μητέρα Ελλάδα».
 (Αποσπάσματα, από το Αρχείο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου